More to do

Boramossen, Naturreservat

Örebro län, Laxå

Categories

  • Nature reserve

I naturreservatet Boramossen är det den döda veden som ger skogen sin speciella karaktär och det är ett gott livsrum för den tretåiga hackspetten. I områdets höga luftfuktighet trivs också många sällsynta vedlevande lavar och mossor.

Huller om buller

Boramossen består av en mosaik av kärr, skogs- och myrmarker som genomslingras av Grytebäcken. På mossen växer en gles tallskog med doftande skvattram och längs bäcken en äldre sumpskog med björk, klibbal och gran där många träd står på höga socklar. I södra halvan av reservatet finns det gott om lågor, torrträd och högstubbar. Många av träden har dött vid översvämningar och skapat en skog med mycket stående död ved längs bäcken.

Fuktälskare

Trots att Boramossen tidigare påverkats av skogsbruk har området höga naturvärden knutna till naturskog, död ved och hög luftfuktighet. Här finns en rik förekomst av de rödlistade arterna vedtrappmossa och dvärgbägarlav som visar på lång trädkontinuitet. Vedtrappmossa växer på murken ved som börjat spricka upp men inte blivit för mjuk. Den gråbruna dvärgbägarlaven växer nästan uteslutande på gammal hård ved.

Krypälskare

I skogar som den här trivs den tretåiga hackspetten. Den livnär sig framför allt på insekter som den fångar genom att hacka eller peta i barken på döda eller starkt skadade träd. Typiskt för arten är att den ”ringar” granar, det vill säga att fågeln hackar små hål runt stammen där den suger sav. Den tretåiga hackspetten har sin sydligaste utbredning i de här trakterna, numera förekommer den främst i norra Sverige.

Tillgänglighet

Boramossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.