More to do

Flintemon, Naturreservat

Askersund, Örebro län

Categories

  • Nature reserve

Naturreservatet Flintemon är ett höglänt och kuperat skogsområde. Här skyddas värdefull gammelskog för framtiden. I skogen lever en rad växter och djur som inte trivs i modernt brukade skogar.

En riktig gammelskog

Det är mycket som skiljer Flintemons gammelskogar från modernt brukade produktionsskogar. Här växer både barrträd och lövträd och trädens ålder och storlek varierar. De äldsta träden är uppemot 150 år gamla. Det finns gott om död, murken ved då skogen sköter sig själv och träden dör av ålderdom.

Kräsna arter

Många växter och djur med speciella krav på sin livsmiljö har funnit en fristad i reservatet. Miljöerna med gammal asp och sumpskog är extra spännande och artrika. På asparnas skrovliga bark växer den vackert gröna lunglaven. I sumpskogarna runt Ryttarsjön kan man hitta sällsyntheter som korallav, gränsticka och knärot.

Skogens fåglar

Gammelskogen är också hem för tjäder och järpe. De är skogshöns som oftast håller till på marken. Blir de skrämda flyger de upp med buller och brak. Ibland kan man också få syn på tretåig hackspett. Den har gul hjässa och är därför lätt att känna igen.

Svarte Bengt

Svarte Bengt var en beryktad tjuv som levde i dessa trakter på 1700-talet. Från traktens bönder stal han allt ifrån kreatur till mat, redskap och kläder. Stöldgodset gömde han på sin gård eller i grottor och bergsklyftor i skogen. Det sägs att en av gömmorna fanns här i Flintemon. Efter att ha stulit en ko dömdes Svarte Bengt till döden. Han benådades och fick sitta fånge på Marstrands fästning. Sannolikt slutade Svarte Bengt sina dagar som fånge.

Nearby