More to do

Utnäset, Naturreservat

Askersund, Örebro län

Categories

  • Nature reserve

Naturreservatet Utnäset erbjuder strandnära promenader i gammelskog, med vackra utblickar över Vättern från många små uddar med klippstränder. I skyddade vikar finns fina sandstränder för den som vill ta ett bad. På öarna häckar bland annat fiskgjuse, trutar, fiskmås och skrak. I reservatet finns en tre kilometer lång naturstig samt en rastplats.

Vild skärgård

Utnäset består av en vildmarkspräglad kuststräcka och skärgård. Stränderna kantas av klippor som skjuter ut i ett flertal små uddar. Många klippor har slipats till släta hällar av inlandsisen. Öarna består av urberg som täcks av ett tunt jordtäcke. På exponerade klippor hittar du gul fetknopp, ängsvädd och timjan. Här har också den ovanliga och hotade laven Peltula påträffats. Skogen är gammal och marginellt påverkad av modernt skogsbruk. Äldst är skogen på de yttre öarna med över 300 år gamla träd. På Stora Ilaholmen har skogen brunnit för inte så länge sedan. Tallen med sin tjocka bark klarar brand bättre än den känsliga granen. Hackspettar, insekter och ljuskrävande växter gynnas också av brand.

Den gamla skogens variation

En gammal skog som får sköta sig själv uppvisar en stor variation. Träd i olika åldrar och täthet skapar en mängd olika livsmiljöer som lockar ett stort antal olika djur, växter, svampar, mossor och lavar. Gamla träd och död ved hyser många specialiserade arter. Arter som har svårt att klara sig i modernt brukade skogar, exempelvis vedlevande insekter som grön aspvedbock och stekelbock. Aspvedbockens larver lever i veden på gamla och döda aspar, liksom den vackra koralltaggsvampen. På de torra hällmarkerna växer främst tall som tål torka bäst. Många tallar är gamla, vilket gläder den kräsna talltickan som väljer minst 100-åriga träd. På marken i den öppna tallskogen växer ljung, lingon och olika lavar. I de fuktigare skrevorna breder träd som gran, rönn och asp ut sig. Skuggiga stränder kantas av pors, klibbal och olika starr.

Fågel, fisk och mittemellan

Vättern är känd för sitt klara vatten som för tanken till havet. Vattnet är fattigt på näring och växtligheten är därför sparsam. Bland de vattenlevande växterna finns många spännande namn. Vad sägs om sylört, styvt braxengräs, hårslinga och gäddnate? Vid långgrunda stränder hittar du notblomster och strandranunkel. I Vättern finns ett 30-tal olika fiskarter samt signalkräfta. Längs stränderna har bävern fällt stammar av olika lövträd. På öarna häckar fåglar som fiskgjuse, trutar, fiskmås och skrak.

Tillgänglighet

Från parkeringen vid Igelbäcken leder en markerad stig ut till reservatet, en totalt ca 3 km lång slinga som delvis sträcker sig utanför själva reservatet. En rastplats med eldstad finns ute på en av uddarna.

Finns det ved?

Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Nearby